Personuppgiftspolicy

Introduktion

Dina personuppgifter tillhör dig och att ta väl hand om de personuppgifter du delar med oss är av yttersta vikt för oss i Enköpings Cykelklubb. Vi vill att du känner dig trygg i att dina uppgifter är säkra hos oss och att du förstår hur vi använder dessa för att erbjuda dig en tryggare, bättre och inspirerande upplevelse.

Personuppgiftspolicyns innehåll

Enköpings Cykelklubb (i denna Policy “vi” eller “oss”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig. Enköpings Cykelklubb. Det är till oss du vänder oss för frågor och för att utöva dina rättigheter. Har du frågor kring denna personuppgiftspolicy är du välkommen att höra av dig via e-post till

Vi utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är måna om din integritet och vill vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa igenom vår Personuppgiftspolicy. Denna behandlar bl.a. följande:

 • Vilka typer av personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål.
 • När och hur vi kan dela personuppgifter inom Enköpings Cykelklubb och med andra samarbetspartners.
 • Hur länge vi sparar dina personuppgifter och för vilka ändamål.
 • Dina rättigheter, inklusive hur du får tillgång till och hur du uppdaterar dina personuppgifter

Denna Policy har författats så enkelt som möjligt men i fall du är obekant med begrepp som personuppgiftsansvarig eller särskilda kategorier av personuppgifter, kan du börja med att läsa mer om dessa och andra begrepp under ”Nyckelbegrepp

NYCKELBEGREPP

Personuppgift: Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, offertnummer och IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Personuppgiftsansvarig: Personuppgiftsansvarig är den aktör som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Lichtenstein.

Online-annonsering: Marknadsföringsmeddelanden som du kan se på internet.

Särskilda kategorier av personuppgifter: Detta är kategorier av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Personuppgifter vi samlar in och för vilket ändamål

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig samlar vi in nedanstående personuppgifter.

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

När du söker på vår webbplats

För att vi ska kunna förbättra din användarupplevelse och tillhandahålla dig anpassade tjänster kan vi samla in nedanstående personuppgifter.

 • Resepreferenser baserat på filtreringen i hur du söker.
 • Information om dina surfvanor på vår webbplats (eventuellt även mobilappar om detta ska användas framöver).
 • Information om på vilket sätt du når våra digitala tjänster, inklusive operativsystem, IP-adress, nätidentifierare och webbplatsuppgifter.
 • Dina sociala preferenser, såsom intressen och aktiviteter.

När du kontaktar oss eller när vi kontaktar dig eller när du deltar i kampanjer, tävlingar, undersökningar eller andra frågeformulär om våra tjänster

För att vi ska kunna komma i kontakt med dig, svara på förfrågningar från dig och administrera tävlingar, kampanjer etc. behandlar vi nedanstående personuppgifter.

 • Personuppgifterna som du lämnar när du tar kontakt med oss t.ex. via e-post, brev, telefon eller sociala medier. I första hand samlar vi in de uppgifter vi behöver för att ta kontakt med dig, såsom ditt namn, användarnamn och e-postadress.
 • Uppgifter om e-post och annan digital kommunikation som vi skickar till dig och som du öppnar, inklusive länkar i dessa som du klickar på.
 • Din feedback och dina bidrag till kundundersökningar och frågeformulär.
 • För det fall du har blivit informerad om det innan samtalet, kan vi komma att spela in telefonsamtal i utbildningssyfte när du kontaktar oss.

Vår användning av Personuppgifter

Utöver vad som redan har framgått under rubriken ovan ”Personuppgifter vi samlar in och för vilket ändamål” så använder vi dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan.

Vänligen notera att i fall du inte lämnar vissa personuppgifter till oss, kan det hindra oss från att tillhandahålla dig produkter och tjänster som du önskar eller hindra oss från att ingå avtal med dig avseende sådana produkter eller tjänster.

För att tillhandahålla produkter och tjänster på din begäran

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera din offert, tillhandahålla dig de tjänster som du önskar köpa.

För att hantera och förbättra våra tjänster och den dagliga verksamheten

Vi använder personuppgifter för att hantera och förbättra våra webbplatser och andra tjänster.

Vi övervakar hur våra tjänster används, detta i syfte att skydda dina personuppgifter, brott och missbruk av tjänster. Detta hjälper oss att säkerställa att du tryggt kan använda våra tjänster.

Vi kan använda personuppgifter för att genomföra marknadsundersökningar, interna undersökningar och utveckling samt för att utveckla och förbättra våra tjänster, IT-system, säkerhet, know-how och sättet vi kommunicerar med dig.

För att få kontakt och interagera med dig

Vi vill alltid förbättra vår service till dig. När du kontaktar oss, exempelvis via e-post, brev, och telefon eller via sociala medier, kan vi därför använda personuppgifter för att hjälpa dig med klargöranden eller assistans.

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna hantera kampanjer och tävlingar du väljer att delta i, inklusive sådana vi genomför med våra leverantörer och detaljhandelspartners. Exempelvis i det fall du vinner ett pris.

Vi kan bjuda in dig att delta i kundundersökningar, frågeformulär och andra marknadsundersökningsaktiviteter anordnade av Enköpings Cykelklubb eller av annan samarbetspartner för vår räkning.

För att kunna tillhandahålla marknadsföring och anpassad marknadsföring till dig

Vi använder dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig och för att, utifrån de personuppgifter du lämnar, kunna anpassa marknadsföring genom profilering för att du ska få erbjudanden som är relevanta just för dig.

Du kan läsa mer om hur vi använder dina uppgifter för marknadsföring och dina rättigheter nedan i avsnittet ”Marknadskommunikation”.

 

Marknadskommunikation

Vi vill säkerställa att all marknadskommunikation relaterad till våra tjänster inom Enköpings Cykelklubb inklusive online-annonsering, är relevanta i relation till dina intressen.

För att göra detta, kan vi använda dina personuppgifter genom att analysera dina tidigare köp, surfvanor och sökinställningar vid användande av vår webbplats. Vi använder oss därmed av profilering för att få fram vilka produkter, tjänster och information du kanske är mest intresserad av. Härigenom har vi möjlighet att skräddarsy vår kommunikation så att den blir mer relevant och intressant för dig. För att förstå dig som kund bättre, och för att kunna tillhandahålla tjänster och marknadskommunikation (inklusive online-annonser relevanta för dina intressen), kan vi även förena personuppgifter vi samlar in när du gör köp av våra leverantörer med personuppgifter insamlade från våra webbplatser, mobilappar och andra källor.

Vi vill gärna skicka relevanta erbjudanden och nyheter till dig om våra tjänster. Vi kan därför komma att kontakta dig med marknadskommunikation via e-post, sms, push-notiser, brevlådereklam och telefon. Vi kan dessutom komma att rikta marknadsföring till dig på internet och sociala medier.

Om du inte önskar motta marknadsföring från oss kan du närsomhelst avböja sådan genom att följa de givna instruktionerna i den e-post som du erhållit med anledning av marknadsföringen, genom att använda den länk för avregistrering som finns i samtliga erbjudanden vi skickar till dig via e-post.

Självklart är valet ditt, men i fall du framför att du inte vill ta emot marknadsinformation från oss hindrar det dig från att motta fina erbjudanden och kampanjer som kan vara av intresse för dig.

Marknadsundersökning

För att förbättra våra tjänster vill vi gärna ha dina synpunkter. Vi kan därför kontakta dig i marknadsundersökningssyfte. Du har alltid möjlighet att välja om du vill delta, eller fortsätta delta, i våra marknadsundersökningar eller inte.

Vi kan komma att beakta dina svar på marknadsundersökningar avseende tjänster som vi erbjuder, för att erbjuda dig produkter och tjänster som bättre tillgodoser dina behov som kund.

För att kunna administrera vår verksamhet använder vi oss av olika IT-tjänster och IT-system. I vissa av dessa lagras och behandlas personuppgifter. För de system som är installerade lokalt av oss hanteras uppgifterna enbart av vår personal. För de tjänster som är installerade hos vår leverantör, eller som består av en molntjänst överför vi personuppgifter till dessa.

Delning av personuppgifter med myndigheter

Om vi är skyldiga enligt lag eller om lagen så tillåter, kan vi dela personuppgifter med stat och myndigheter i den mån det är nödvändigt.

Skydd av personuppgifter och personuppgiftsombud

Vi är väl införstådda med vikten av att skydda och hantera dina personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande. Vi arbetar löpande med ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”.

Vi utbildar vår personal löpande i dataskyddsfrågor och våra anställda har även strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi har vi ett dataskyddsombud som har det övergripande ansvaret för personuppgiftshantering. Om du vill komma i kontakt med vårt personuppgiftsombud kan du kontakta denne på .

Överföring till ett land utanför EES-området

De personuppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till eller lagras på en destination utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan också behandlas av organisationer verksamma utanför EES som arbetar med oss eller för en av våra leverantörer.

Om detta sker säkerställer vi att dina personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt och behandlas i enlighet med denna Policy. Skyddet innefattar bland annat, men inte enbart, lämpliga avtalsklausuler så som standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen och andra lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi kan även komma att göra konsekvensbedömningar för att säkerställa att säkerheten noga har utretts.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som framgår av den här. Policyn och vi följer även vad som är god sed i branschen och de rekommendationer och riktlinjer som finns.

Personuppgifterna kommer enbart användas för de ändamål som framgår av denna Personuppgiftspolicy och/eller för att fullgöra rättsliga och administrativa skyldigheter. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. Samma personuppgift kan dock lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar för just det systemet. Om uppgifter behövs efter denna period för analytiska, historiska eller andra legitima kommersiella syften kommer vi vidta lämpliga åtgärder för att anonymisera dessa uppgifter så att dessa inte längre utgör personuppgifter.

Om du är en tidigare kund till oss kommer vi att lagra de personuppgifter vi behöver för att kunna fortsätta kontakta dig med marknadskommunikation så länge du har en aktiv kundrelation med oss. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta marknadskommunikation från oss. Om du har registrerat dig för att motta vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla de uppgifter som behövs för att administrera detta så länge du inte avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller meddelar oss att du inte längre vill motta detta. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta nyhetsbrevet.

För att vi ska kunna försvara oss mot rättsliga anspråk, t.ex. vid tvister, kan vissa uppgifter komma att sparas i enlighet med tillämplig preskriptionstid. När vi är skyldiga att spara uppgifter enligt lag lagras uppgifterna i enlighet med den tid som föreskrivs i tillämplig lagstiftning.

Cookies och liknande teknik

Cookies är mindre datafiler som tillåter en webbplats att samla in och lagra en bredd av uppgifter på din stationära dator, bärbara dator eller mobila enhet. Cookies hjälper oss att tillhandahålla viktiga funktioner och funktionalitet på våra webbplatser och mobilappar, och vi använder dem för att förbättra din kundupplevelse.

Sociala medier

Våra webbplatser eller mobilappar kan innehålla funktioner kopplade till sociala medier så som Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ och Pinterest vilka har egna personuppgiftspolicys.

Vänligen se till att noggrant läsa igenom deras villkor och personuppgiftspolicys innan du lämnar personuppgifter eftersom vi inte åtar oss något ansvar för dessa funktioner.

Dina rättigheter samt kontakt

Rätt att återkalla samtycke
I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss.

Rätt till tillgång 
Utöver att du online har tillgång till de personuppgifter som är relaterade till din offert, har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig. Du kan skriva till oss och be om kopia på andra personuppgifter som vi har om dig.
Vänligen inkludera information som kan hjälpa oss att identifiera och lokalisera dina personuppgifter. Tillgång till dina uppgifter kommer att ges kostnadsfritt. Om du önskar extra kopior kan vi dock komma att debitera en rimlig administrationsavgift.

Rätt till rättelse, radering, begränsning samt rätt att invända mot behandling
Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om någon information vi har är felaktig ber vi dig vänligen att informera oss om detta. Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter rättade.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade bl.a. för det fall de inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen baseras på ditt samtycke och du återkallar detta.

Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresseavvägning samt när dina personuppgifter behandlas för att skicka direktmarknadsföring till dig.

Vi kommer uppdatera och radera dina uppgifter, med undantag för om vi har rätt att fortsätta behandla dem för legitima syften.

Rätt till dataportabilitet
Om det är tekniskt möjligt och den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgörs av samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att fullgöra ett avtal har du under vissa förutsättningar rätt att få ut dessa personuppgifter och rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller först efter den 25 maj 2018.

Kontakt och klagomål
Du kan även kontakta oss om du har klagomål avseende hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter. Vi strävar efter att lösa eventuella klagomål men om du är missnöjd med vår respons kan du vända dig till den lokala tillsynsmyndigheten med dina klagomål http://www.datainspektionen.se/.

Vänligen inkom med dina krav eller klagomål skriftligen till vår juridiska avdelning eller Dataskyddsombudet:
E-post:                 

Vänligen notera att vi kan be dig att bekräfta din identitet innan vi hanterar dina krav eller klagomål. Vi kan också be dig om mer information för att säkerställa att du är behörig att framföra krav eller klagomål när du kontaktar oss för någon annans räkning.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi kommer endast samla in och använda dina personuppgifter om minst ett av följande kriterier uppfylls:

 • Det är nödvändigt på grund av ett avtal, offertförfrågan med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan avtal eller offert ingås;

Exempel: För att tillhandahålla tjänster som du önskar 
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera offert, tillhandahålla dig produkter eller tjänster som du vill köpa eller hjälpa dig med beställningar.

 • Det är nödvändigt för att vi ska uppfylla rättsliga skyldigheter;

Exempel: För att bättre anpassa våra erbjudanden till dig
Vi kan använda dina personuppgifter i syfte att bättre förstå dina intressen och försöka förutse vilka andra produkter, tjänster och information du kanske är mest intresserad av. Härigenom har vi möjlighet att skräddarsy vår kommunikation så att den blir mer relevant och intressant för dig.

Ändring av vår Policy

Denna Policy ersätter alla eventuella tidigare versioner. Vi kan närsomhelst ändra Policyn och vi ber er därför att regelbundet hålla koll på vår/a webbplats/er för uppdateringar. Vid omfattande ändringarna kommer vi klart och tydligt informera om detta på vår/a webbplats/er inklusive, i fall vi bedömer det lämpligt, med ett elektroniskt meddelande till dig om ändringarna av Personuppgiftspolicyn.

Senast uppdaterad: 2020-12-14

Enköpings Cykelklubb – COOKIES

En cookie är en textfil som en webbplats begär att få spara på en webbplatsbesökares dator eller mobila enhet (t.ex. surfplatta eller mobiltelefon).

Cookies används för att kunna ge webbplatsbesökare bättre service och för att webbplatsbesökaren ska få tillgång till olika funktioner på webbplatsen.

En del cookies kan även användas för att samla statistik om trafiken på webbplatsen och vara till hjälp med allt från att planera när en kundservice bör vara fullt bemannad till hur webbsidor ska placeras så att du som besökare lätt kan hitta vad du söker.

Permanenta cookies och sessionscookies

Det finns två typer av cookies. Den ena typen kallas permanenta cookies och den andra kallas temporära cookies eller sessionscookies.

Permanenta cookies sparar en fil under en längre tid på webbplatsbesökarens dator eller mobila enhet. Permanenta cookies har ett utgångsdatum, vilket innebär att när utgångsdatumet passeras kommer cookien att raderas nästa gång webbplatsbesökaren återkommer till webbplatsen som skapade cookien eller tills webbplatsbesökaren själv raderar cookien.

Permanenta cookies kan användas för att hjälpa en webbserver att hålla reda på om du besökt dess webbplats tidigare för att kunna ge dig bättre service. En del webbplatshavare använder också cookies för att se till att begränsa uppkomsten av samma bannerannons.

Sessionscookies sparas temporärt i webbplatsbesökarens dator och saknar utgångsdatum, vilket innebär att cookien försvinner när webbplatsbesökaren stänger sin webbläsare.

Cookies på Enköpings Cykelklubb (frågan ska lyftas till webbplatsansvarig om vilken sort som ska användas)

Vi använder sessionscookies för att kunna sända rätt webbsidor till rätt person.

Detta sker t ex genom något som kallas ”sessions-id” på webbplatsen. För att hålla reda på det, sänder vår server en sessionscookie med ett unikt id-nummer till din dator varje gång du besöker vår webbplats. Utan den skulle du t ex inte kunna backa i webbplatsen utan att behöva fylla i alla uppgifter på nytt varje gång.

Vi använder även sessionscookies för att komma ihåg vilken text du matar in i våra fritextfält och för att autentisera dig vid användning av. Den sistnämnda cookien ger dig möjligheten att navigera dig på våra webbsidor utan att registrera dig på nytt.

Vi använder cookies enbart för att funktioner ska fungera och för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser. De ger oss ingen information om dig som användare och de kan inte heller förmedla några virus till dig.

Om du har några frågor avseende vår användning av cookies och local storage är du välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post till .

Stäng av Cookies

Om du inte vill tillåta att vi sparar cookies på din dator eller mobila enhet eller vill radera befintliga cookies kan du själv göra detta genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Vi vill upplysa dig om att du inte kommer att kunna nyttja alla funktioner på webbplatsen om du blockerar användningen av cookies. Om du ångrar dig och vill tillåta cookies, kan du när som helst göra detta genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Local storage

Vi använder sessionscookies för att kunna sända rätt webbsidor till rätt person. Detta sker t ex genom något som kallas ”sessions-id” i offerten. För att hålla reda på det, sänder vår server en sessionscookie med ett unikt id-nummer till din dator varje gång du besöker vår webbplats. Utan den skulle du t ex inte kunna backa i offertbokningen utan att behöva fylla i alla uppgifter på nytt varje gång. Vi använder cookies enbart för att funktioner på våra webbplatser fungera och för att förbättra din upplevelse av våra webbplatser. De ger oss ingen information om dig som användare och de kan inte heller förmedla några virus till dig.

Om du har några frågor avseende vår användning av cookies och local storage är du välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post till .

Local storage är ett applikationsprogrammeringsgränssnitt som sparar webbdata lokalt på webbplatsbesökarens dator men endast i den webbläsare webbplatsbesökaren för tillfället använder.

Genom local storage kan webbplatshavaren utveckla mindre applikationer på webbplatsbesökarens dator eller mobila enhet.

Genom local storage kan t.ex. webbplatsbesökaren lämna uppgifter på webbsidan som kommer att finnas kvar nästa gång webbplatsbesökaren öppnar upp webbläsaren.

Vi använder local storage för att ge dig möjligheten att navigera dig på våra webbsidor utan att registrera dig på nytt.

Om du inte vill acceptera lagringen av webbdata eller radera webbdata som lagrats genom local storage, kan du göra detta genom att ändra dina inställningar i din webbläsare, på samma sätt som för cookies, och radera webbhistoriken.

Kontakt

Om du har några frågor avseende vår användning av cookies och local storage är du välkommen att kontakta oss per telefon eller e-post till, .