FÖRENINGENS STADGAR

FÖRENINGENS STADGAR

Föreningsstadgar för den ideella föreningen Enköpings Cykelklubb (ECK) med säte i Enköpings kommun.

Föreningen bildad år 1946 under namnet Uppland Vallby Boif. Ombildad med namnbyte till Enköpings Cykelklubb under 1990-talet. Stadgarna fastställda (inlämnat förslag till stadgar vid årsmöte 2016).

1§ Ändamål

Föreningen skall bedriva följande cykelidrotter:
Landsvägscykel (Lvg)
Mountainbike (MTB)
Cyclocross (CX)

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottens verksamhetsidé” enligt ovan, samt med särskild målsättning att bedriva cykelsport både som tävling och motion.

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt och med kraft verka för en dopingfri idrott.

Med dopning avses användning av medel och metoder som förbjudits av Internationella Olympiska Kommittén (IOK) eller därutöver Union Cyclisme Internationale (UCI).

2§ Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3§ Tillhörighet m.m.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund:

Svenska Cykelförbundet (SCF) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom Upplands Idrottsförbund (DF) samt Upplands Cykelförbund (Upplands CF)

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlings-bestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RF, DF, Upplands CF:s styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna, av dessa organ, begärda uppgifter.

4§ Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5§ Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var och en för sig.

6§ Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderåret 1/1 t.o.m. 31/12

7§ Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte.

I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

8§ Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

9§ Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte styrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning skall omedelbart delges Svenska Cykelförbundet.

10§ Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål och/eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälet redovisas samt anges vad den medlemsansökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall, inom 3 dagar från dagen för beslutet, skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

11§ Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Eventuellt förfallna skulder till föreningen skall vara reglerade innan utträde sker.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12§ Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningen intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta 6 månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen, inom viss tid dock inom 14 dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom 3 dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

13§ Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningen angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3§ nämnda organisationers stadgar och regler, bestämmelser och beslut,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • skall betala medlemsavgift senast den 28 Februari varje år samt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

14§ Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem äger rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom cykelsporten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem är skyldig att följa klubbens interna regler som delges varje medlem årligen.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SCF ge sitt samtycke, såvida inte SCF i sina stadgar eller tävlingsregler fastställt en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till SCF får medlemmen delta endast om SCF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

15§ Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningen högsta beslutande organ, skall hållas före utgången av Mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 2 veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på Hemsida eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsen yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag (motion) att behandlas på årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 13 år har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud (fullmakt).

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18§ Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19§ Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8§ första stycket och 9§ nämnda fallen avgörs alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock valet ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden för mötet, om hon/han är röstberättigad. Är hon/han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall vid lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20§ Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

21§ Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av protokolljusterare och rösträknare

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10.Fastställande av medlemsavgifter

11.Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

12.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

13.Val av

a/ föreningens ordförande för en tid av 1 år

b/ föreningens sekreterare för en tid av 2 år

c/ föreningens kassör för en tid av 1 år

d/ val av 2 ledamöter för en tid av 2 år

e/ val av 2 revisorer för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22§ Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 1/10-del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom 2 månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast 7 dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och 18§.

23§ Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för räkenskapsåret skall vara revisorerna till handa senast 1 månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

24§ Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt 2 ledamöter.

Styrelsen skall om möjligt bestå av kvinnor och män.

Styrelsen får utse person (behöver ej vara medlem) till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han kan utses till befattning inom styrelsen.

25§ Styrelsen åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall – inom ramen för Svenska Riksidrottsförbundet och Svenska Cykel-förbundets stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara och förvalta föreningen medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 23§,
 • förbereda årsmöte (extra årsmöte)

Ordföranden är föreningens officiella representant.

 • Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.
 • Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om arbetsfördelningen i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren skall:

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • föra medlemsförteckning,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen,
 • vara föreningens kontaktman för medlemmarna, vad gäller tävlingsanmälningar och resultatredovisningar.

Kassören skall:

 • se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär en absolut skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskilda uppgifter, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra inventarieförteckning, i vilken också föreningens förvärvade priser och utmärkelser införs,
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningen lokaler, idrottsmateriel, priser, utmärkelser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt,
 • hantera licenser gentemot Svenska Cykelförbundet.

26§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden, sekreteraren eller då minst tre ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst tre ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst tre av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Styrelseledamot som av en eller annan anledning har ett eget intresse av utgången i ett ärende skall inte delta i behandlingen av ärendet utan anmäla sig jävig.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden.

Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

Styrelseprotokoll är inte offentlig handling (inte ens för enskild medlem). Det är styrelsen som avgör i vilken omfattning hela eller delar av protokoll skall spridas.

27§ Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller grupp av medlemmar.

Den eller de som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

28§ Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande av sektion eller sektioner fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

(I det fall beslut fattas att bilda en eller flera sektioner skall stadgarna kompletteras med 30§, 31§ och 32§ ur RF:s normalstadgar.)

29§ Utmärkelser

Styrelsen äger rätt att efter beslut ge enskild medlem ständig medlemskap i klubben då denne har haft särskild betydelse i tävlingssammanhang eller som funktionär.

Styrelsen äger rätt att efter beslut uppvakta enskilda medlemmar vid födelsedagar eller andra viktiga händelser.

Följande stadgar grundar sig på Svenska Riksidrottsförbundets normal-stadgar, reviderade 1996.

 • Gå till www.swecyclingonline.se och logga in uppe i det högra hörnet.
 • E-postadress = den adress som finns registrerad i föreningens medlemsregister.
 • Välj idrotten Cykel och klicka på texten ”Jag har glömt mitt lösenord/Jag är ny användare” (om du inte redan har ett lösenord sedan tidigare).
 • Du får ett aktiveringsmejl med instruktioner att följa (kolla även skräpkorgen) för att skapa ett eget lösenord.
 • Ska du tävla internationellt behöver även beställa ett ”fysiskt licenskort” och komplettera med foto. Kortet skickas med PostNord inom fem dagar från det datum din licens har godkänts. Utlandstillståndet ligger som en utskrivbar pdf-fil i din profil.
 • Betala via kort eller faktura. Vid kortbetalning får du en godkänd licens omgående och kan skriva ut en pdf -kopia på din licens från ”din sida”. Vid fakturabetalning godkänns licensen någon dag efter att betald faktura har registrerats.